×
创建新页面
在此填写您的页面标题:
我们当前在波兰球wiki上拥有1,243个页面。请在上方输入您的页面名称或创建此处所列的页面之一!  波兰球wiki


  在英格蘭,我們很容易原諒我們的敵人。 它使我們擺脫了享受朋友的義務。
   
  — 惠靈頓
  成功在於從失敗走向失敗而不喪失熱情。
   
  — 丘吉爾
  我們決不投降!
   
  — 1940年(法國戰役),UK-icon.png英國球

  UK-icon.png英国球(大不列颠及北爱尔兰联合王国球、UKball、United Kingdomball、UnitedKingdom of Great Britain and Northern Irelandball),也被称为不列颠球,是一个主权国家球,是西欧统一的单一议会君主立宪制国家球。它在英国球和爱尔兰球的岛屿上由四个England-icon.pngScotland-icon.pngWales-icon.pngNorthern Ireland-icon.png球组成,与Ireland-icon.png爱尔兰球共享边界,给它一个温和气候的黏土(93,600平方英里)。它最大的城市球和首都球是London-icon.png伦敦球,它是欧洲第三大人口最多的球,仅次于Germany-icon.png德国球France-icon.png法国球,并且是第六大最受欢迎的移民目的地。

  英国球不仅是NATO-icon.png北约球EU-icon.png欧盟球(已于2020年1月31日离开)的成员国球,它也在二十国集团球(别称G20球)工作,拥有全球19个最大经济体和欧盟的俱乐部,这也适用于G7集团球,它和USA-icon.png美国球Canada-icon.png加拿大球Germany-icon.png德国球Italy-icon.png意大利球France-icon.png法国球Japan-icon.png日本球一起工作。

  英国球通常被视为世界舞台上的一个以前的超级大国球。British Empire-icon.png大英帝国球是历史上最大的帝国球。即使到了今天,它仍然有现代意义,因为它领导著几乎所有前殖民地球的强大联盟球,称为The Commonwealth-icon.png英联邦球,并且是UN-icon.png联合国球安理会球的常任理事国球。虽然帝国球已经解散,但它喜欢记住它曾经统治过世界的大部分地区球,规则大不列颠!

  英国球的生日是5月1日。他的星座是金牛座(与处女座和摩羯座的强烈不相容,比如Mexico-icon.png墨西哥球France-icon.png法国球)。

  历史

  Gaul-icon.png法国诺曼球之前(公元前3000年 - 公元1066年)

  England-icon.png英格兰球Scotland-icon.png苏格兰球都属于Gaul-icon.png凯尔特球(尽管如此苏格兰球声称英格兰球是一个Germania-icon.png日耳曼球)。凯尔特球有很多,比如Iceni-icon.png爱西尼球,它们建造像巨石阵的东西,住在石头、木制或篱笆(泥)圆屋。

  SPQR-icon.png古罗马球在公元46年从欧洲大陆抵达这里,接管了它们的妹妹Gaul-icon.png凯尔特球(母亲是France-icon.png法国球),到公元59年,Iceni-icon.png爱西尼球已经厌倦SPQR-icon.png古罗马球的专制,联合其它凯尔特球抗议SPQR-icon.png古罗马球并赢得了几次叛乱。

  然而,SPQR-icon.png古罗马球优越的战术和武器装备最终使它获得了胜利,之后,SPQR-icon.png古罗马球使用更温和的方法来使Gaul-icon.png凯尔特球文明化,并介绍了罗马球自己的方式,创立了伦敦市球,又从罗马球引进硬币,法律和其它的东西,让Gaul-icon.png凯尔特球回到罗马球的不列颠尼亚球(不列颠省球)。

  然而,随着岁月的流逝,SPQR-icon.png古罗马球越来越虚弱并腐败了起来,到公元410年,它在与Germania-icon.png日耳曼球的战斗中被击败,在公元5世纪罗马球被多次洗劫,它的大部分黏土被拿走。后来SPQR-icon.png古罗马球从不列颠球撤出,并返回到罗马,回到罗马后在公元476年去世。

  Gaul-icon.png凯尔特球再一次进入一个没有文明的黑暗时代。来自Scotland-icon.png苏格兰球皮克特球试图入侵,也证明哈德良长城已经不适合它们了,和Wales-icon.png威尔士球也越来越不知天高地厚。

  然而在公元7世纪,SPQR-icon.png撒克逊球,来自德国球的朱特球和盎格鲁球(Germania-icon.png日耳曼球的后裔)从北海迁移到英国球,并在这里安家,成为盎格鲁撒克逊人,并将土地命名为“天使之地”(或England-icon.png英格兰球)。

  它们在这里和平地生活了大约一百年,在Wales-icon.png威尔士球建造堤坝并形成Mercia-icon.png麦西亚王国球,直到来自斯堪的纳维亚的Kalmar Union-icon.png维京球到达并发现Saxons-icon.png撒克逊球的修道院很容易被袭击。它们一直在骚扰Saxons-icon.png撒克逊球的各个王国球,比如Wessex-icon.png韦塞克斯王国球,它联合位于法兰克王国球的纽斯特利亚球以及它的技术并阻止了维京球。

  然而,到1016年,Denmark-icon.png丹麦球已成为英格兰球的统治者。它的统治一直持续到11世纪中叶,当英格兰球独立时,由于Kalmar Union-icon.png维京球的缺席,选择了Saxons-icon.png撒克逊球在1042年继承王位。Saxons-icon.png撒克逊球统治到1066年,最后一次在斯坦福桥战役击败Kalmar Union-icon.png维京球,在1066年在黑斯廷斯战役失败被杀。

  British Empire-icon.png大英帝国时期(公元1583年 - 1997年6月30日)

  16世纪,一般认为1588年击败Spanish-Empire-icon.png西班牙帝国球无敌舰队的格瑞福兰海战,标志着英国球的崛起。但击败西班牙球的无敌舰队并不代表英国取代了西班牙球的霸权,直到300年后的19世纪英国球才做到这点。 1500年到1600年,由于英国球在欧洲大陆上的英法百年战争中输给了Kingdom of France-icon.png法国球,所以在欧陆几乎没有发言权;但是凭借着其专注于海外殖民地球的拓展,所以反超欧洲第一个殖民国家Portugal (1578-1640)-icon.png葡萄牙王国球,成为继Spanish-Empire-icon.png西班牙帝国球Dutch Republic-icon.png荷兰共和国球之后第三大的海军强国球,同时也拥有了面积第三大的海外殖民地球。

  性格

  UK-icon.png英国球爱喝茶(有时候他太爱喝茶了,一旦茶被喝光,他就会变得像个疯子一样)鱼和薯条、看电视剧《神秘博士》、高顶礼帽、弹片眼睛、手杖、苏格兰威士忌、猪肉、性抑制、提高上嘴唇(使他看上去很严肃的样子)和统治世界。

  现在,英国球常常怀念他那辉煌的过去,当不列颠统治海洋的时代。

  UK-icon.png英国球以前曾经和疏远的儿子USA-icon.png美国球打过架。他的朋友Germany-icon.png德国球在以前也是英国球的Nazi-icon.png敌人Belgium-icon.png比利时球则是英国球在欧洲大陆最好的朋友。以前他还和ReichTime.png德意志方片一起和France-icon.png法国球作对,尽管英法现在是“好朋友”。如今英国球很讨厌Spain-icon.png西班牙球,因为Spain-icon.png西班牙球总是装作很厉害,还要夺回Gibraltar-icon.png直布罗陀似的。Argentina-icon.png阿根廷球Falklands-icon.png福克兰群岛球也是如此。(什么?!马尔维纳斯?!这是个什么鬼玩意儿?!)

  2016年6月24日,英国球决定离开EU-icon.png欧盟球自己闯荡,远离被人指指点点、说三道四的生活。尽管Germany-icon.png德国球和其他球劝英国留下来,但是英国球去意已决。目前退欧的程序还在进行中呢。

  2020年1月31日,英国球离开了EU-icon.png欧盟球

  朋友

  • Portugal-icon.png葡萄牙球-最好的朋友 !
  • France-icon.png法国球-呃...这家伙跟我打了百年战争… 虽然是朋友…但是还是很难说...
  • China-icon.png中国球-我们现在是很好的贸易伙伴,他也在帮助我学习核技术,我的许多东西都是他做的,一个好的共产主义。但是你为什么声援Argentina-icon.png阿根廷球抢回福克兰群岛?!
  • Spain-icon.png西班牙球-直布罗陀球是我的!福克籣群岛也是我的!birch
  • Canada-icon.png加拿大球-儿子!我们很喜欢一起谈论1812年战争 !
  • USA-icon.png美国球-虽然你搞革命,不过也是我老爸最值得自豪,最强,最炫酷的儿子!
  • Australia-icon.png澳大利亚球-儿子 ,你的海很美!
  • New Zealand-icon.png新西兰球-儿子,你的风景很美!土著也是
  • Hong Kong-icon.png香港球-对不起!我岀卖了你,sorry!!!!
  • Ireland-icon.png爱尔兰球-这是我的亲身妹妹,虽然她恨透我了。

  敌人

  • Russia-icon.png俄罗斯球-你不应该吞并克里米亚半岛。
  • ISIS-icon.png伊斯兰国球-吧, 狗日的. 想为道德而战?对你来讲没问题。 我早就和你开打了,也是为了世界好. 但是我都打够了才知道你想好,但是不代表你是好。老兄,你不好清真。你整个教派就是既单薄又暴力,又曲解了你的圣书(可兰经) 。你的信念和暴力已经被伊斯兰教的大人物谴责了.。你以战争威胁了全地球所有国家 (这是我的分内事!),打我的小弟们, 入侵一堆国家还屠杀平民, 因为所谓“道德”之名?! 以“自由”之名?! 我跟你说,你们这群狗日的圣战者沙漠黑鬼(原文Jihadi Sand N***)想要自由对不?来吧美国球:老爸你抢我台词!
  • Argentina-icon.png阿根廷球-福克籣群岛是我的!!!!!!!!!!!!
  • Sealand-icon.png 西兰球:你只不过是我的一个海上平台而已,还想成为“国家”?你做梦去吧!
  • Zimbabwe-icon.png津巴布韋球:你以为你是8号球掌权你就躲得过我了?我只知道克伦威尔们建立的罗德西亚

  画廊


  Earth-icon.png 波蘭球中的現代國家和屬地 Poland-icon.png
  台球 1-icon.png 一號球2-icon.png 二號球3-icon.png 三號球4-icon.png 四號球5-icon.png 五號球 (Australian Aborigines-icon.png 澳大利亞原住民球) • 6-icon.png 六號球7-icon.png 七號球 (Maori-icon.png 毛利球) • 8-icon.png 八號球
  3-icon.png 美洲 Antigua and Barbuda-icon.png 安提瓜和巴布達球Argentina-icon.png 阿根廷球Bahamas-icon.png 巴哈馬球Barbados-icon.png 巴巴多斯球Belize-icon.png 伯利兹球Bolivia-icon.png 玻利維亞球Brazil-icon.png 巴西球Canada-icon.png 加拿大球Chile-icon.png 智利球Colombia-icon.png 哥倫比亞球Costa Rica-icon.png 哥斯達黎加球Cuba-icon.png 古巴球Denmark-icon.png 丹麥球 (Greenland-icon.png 格陵蘭球) • Dominica-icon.png 多米尼克球Dominican-icon.png 多米尼加球Ecuador-icon.png 厄瓜多爾球El Salvador-icon.png 薩爾瓦多球France-icon.png 法國球 (French Guyana-icon.png 法屬圭亞那球Guadeloupe-icon.png 瓜德羅普球Martinique-icon.png 馬提尼克球Saint Barthélemy-icon.png 聖巴泰勒米球Saint Martin-icon.png 法屬聖馬丁球Saint Pierre and Miquelon-icon.png 聖皮耶與密克隆群島球) • Grenada-icon.png 格林納達球Guatemala-icon.png 瓜地馬拉球Guyana-icon.png 圭亞那球Haiti-icon.png 海地球Honduras-icon.png 洪都拉斯球Jamaica-icon.png 牙買加球Mexico-icon.png 墨西哥球Netherlands-icon.png 荷蘭球 (Aruba-icon.png 阿魯巴球Bonaire-icon.png 博奈爾球Curacao-icon.png 庫拉索球Saba-icon.png 薩巴球Sint Eustatius-icon.png 聖尤斯特歇斯球Sint Maarten-icon.png 荷屬聖馬丁球) • Nicaragua-icon.png 尼加拉瓜球Panama-icon.png 巴拿馬球Paraguay-icon.png 巴拉圭球Peru-icon.png 秘魯球Lucia-icon.png 聖盧西亞球Vincent-icon.png 聖文森特和格林納丁斯球Kitts-icon.png 聖基茨和尼維斯球Suriname-icon.png 蘇利南球Trinidad-icon.png 千里達及多巴哥球USA-icon.png 美國球 (PuertoRico-icon.png 波多黎各球VirginIslands-icon.png 美屬維京群島球) • UK-icon.png 英國球 (Anguilla-icon.png 安圭拉球Bermuda-icon.png 百慕大三角British Virgin Islands-icon.png 英屬維爾京群島球Cayman Islands-icon.png 開曼群島球Falklands-icon.png 福克蘭群島球Montserrat-icon.png 蒙塞拉特島球South Georgia and the South Sandwich Islands-icon.png 南喬治亞與南桑威奇球Turks and Caicos-icon.png 特克斯和凱科斯群島球) • Uruguay-icon.png 烏拉圭球Venezuela-icon.png 委內瑞拉球
  2-icon.png 歐洲 Abkhazia-icon.png 阿布哈茲球Albania-icon.png 阿爾巴尼亞球Andorra-icon.png 安道爾球Armenia-icon.png 亞美尼亞球Nagorno-Karabakh-icon.png 阿爾札赫球Austria-icon.png 奧地利球Azerbaijan-icon.png 阿塞拜疆球Belarus-icon.png 白(俄)羅斯球Belgium-icon.png 比利時球Bosnia-icon.png 波斯尼亞和黑塞哥維那球Bulgaria-icon.png 保加利亞球Croatia-icon.png 克羅埃西亞球Cyprus-icon.png 塞浦路斯球Czech-icon.png 捷克球Denmark-icon.png 丹麥球 (Faroe-icon.png 法羅群島球) • Estonia-icon.png 愛沙尼亞球Finland-icon.png 芬蘭球 (Aland-icon.png 奧蘭球) • France-icon.png 法國球Georgia-icon.png 格魯吉亞球Germany-icon.png 德國球Greece-icon.png 希臘球Hungary-icon.png 匈牙利球Iceland-icon.png 冰島球Ireland-icon.png 愛爾蘭球Italy-icon.png 意大利球Kosovo-icon.png 科索沃球Latvia-icon.png 拉脱維亞球Liberland-icon.png 利伯兰球Liechtenstein-icon.png 列支敦士登球Lithuania-icon.png 立陶宛球Luxembourg-icon.png 盧森堡球Macedonia-icon.png 馬其頓球Malta-icon.png 馬爾他球Moldova-icon.png 摩爾多瓦球Monaco-icon.png 摩納哥球Montenegro-icon.png 黑山球Netherlands-icon.png 荷蘭球Norway-icon.png 挪威球 (Svalbard-icon.png 斯瓦巴球) • Poland-icon.png 波蘭球Portugal-icon.png 葡萄牙球Romania-icon.png 羅馬尼亞球Russia-icon.png 俄羅斯球 (Crimea-icon.png 克里米亞球) • San Marino-icon.png 聖馬利諾球Sealand-icon.png 西蘭公國球Serbia-icon.png 塞爾維亞球Slovakia-icon.png 斯洛伐克球Transnistria-icon.png 德涅斯特河沿岸球Slovenia-icon.png 斯洛文尼亞球South Ossetia-icon.png 南奧塞梯球Spain-icon.png 西班牙球Sweden-icon.png 瑞典球Switzerland-icon.png 瑞士球Turkey-icon.png 土耳其球Ukraine-icon.png 烏克蘭球UK-icon.png 英國球 (England-icon.png 英格蘭球Northern Ireland-icon.png 北愛爾蘭球Scotland-icon.png 蘇格蘭球Wales-icon.png 威爾士球Gibraltar-icon.png 直布羅陀球Guernsey-icon.png 根西球Isle of Man-icon.png 馬恩島球Jersey-icon.png 澤西球) • Vatican-icon.png 梵蒂岡球
  8-icon.png 非洲 Algeria-icon.png 阿爾及利亞球Angola-icon.png 安哥拉球Benin-icon.png 貝寧球Botswana-icon.png 博茨瓦納球Burkina Faso-icon.png 布基納法索球Burundi-icon.png 布隆迪球Cameroon-icon.png 喀麥隆球Cape Verde-icon.png 維德角球CAR-icon.png 中非共和國球Chad-icon.png 乍得球Comoros-icon.png 科摩羅球Congo-icon.png 剛果球DR Congo-icon.png 剛果民主共和國球Djibouti-icon.png 吉布提球Egypt-icon.png 埃及球Equatorial Guinea-icon.png 赤道幾內亞球Eritrea-icon.png 厄立特里亞球France-icon.png 法國球 (Mayotte-icon.png 馬約特球Réunion-icon.png 留尼汪球) • Ethiopia-icon.png 埃塞俄比亞球Gabon-icon.png 加蓬球Gambia-icon.png 岡比亞球Ghana-icon.png 加納球Guinea-icon.png 幾內亞球Guinea-Bissau-icon.png 幾內亞比紹球Ivory Coast-icon.png 象牙海岸球Kenya-icon.png 肯尼亞球Lesotho-icon.png 萊索托球Liberia-icon.png 利比里亞球Libya-icon.png 利比亞球Madagascar-icon.png 馬達加斯加球Malawi-icon.png 馬拉維球Mali-icon.png 馬里球Mauritania-icon.png 毛里塔尼亞球Mauritius-icon.png 毛里求斯球Morocco-icon.png 摩洛哥球Mozambique-icon.png 莫桑比克球Namibia-icon.png 納米比亞球Niger-icon.png 尼日爾球Nigeria-icon.png 尼日利亞球Rwanda-icon.png 盧旺達球São Tomé and Príncipe-icon.png 聖多美和普林西比球Senegal-icon.png 塞內加爾球Seychelles-icon.png 塞舌爾球Sierra Leone-icon.png 塞拉利昂球Somalia-icon.png 索馬里球Somaliland-icon.png 索馬里蘭球South Africa-icon.png 南非球South Sudan-icon.png 南蘇丹球Sudan-icon.png 蘇丹球Swaziland-icon.png 斯威士蘭球Tanzania-icon.png 坦桑尼亞球Togo-icon.png 多哥球Tunisia-icon.png 突尼斯球Uganda-icon.png 烏干達球UK-icon.png 英國球 (Saint Helena-icon.png 聖赫勒拿、亞森欣與垂斯坦昆哈球) • Western Sahara-icon.png 西撒哈拉球Zambia-icon.png 贊比亞球Zimbabwe-icon.png 津巴布韋球
  1-icon.png 亞洲 Afghan-icon.png 阿富汗球Bangladesh-icon.png 孟加拉國球Bhutan-icon.png 不丹球Brunei-icon.png 汶萊球Myanmar-icon.png 緬甸球Cambodia-icon.png 柬埔寨球China-icon.png 中華人民共和國球 (Hong Kong-icon.png 香港球Macau-icon.png 澳門球) • East Timor-icon.png 東帝汶球India-icon.png 印度球Indonesia-icon.png 印度尼西亞球Japan-icon.png 日本球Kazakhstan-icon.png 哈薩克磚North Korea-icon.png 朝鮮球South Korea-icon.png 韓國球Kyrgyz-icon.png 吉爾吉斯斯坦球Laos-icon.png 老撾球Malaysia-icon.png 馬來西亞球Maldives-icon.png 馬爾代夫球Mongolia-icon.png 蒙古球Nepal-icon.png 尼泊爾鋸齒Pakistan-icon.png 巴基斯坦球Philippines-icon.png 菲律賓球Russia-icon.png 俄羅斯球 (Winged Doom-icon.png 鄂木斯克鳥) • Sentinelese-icon.png 桑提內爾球Sri Lanka-icon.png 斯里蘭卡球Taiwan-icon.png 中華民國球(1949年)(台灣球) (Chinese-Taipei-icon.png 中華臺北球) • Tajikstan-icon.png 塔吉克斯坦球Thailand-icon.png 泰國球Singapore-icon.png 三角形加坡Turkmenistan-icon.png 土庫曼斯坦球UK-icon.png 英國球 (British Indian Ocean Territory-icon.png 英屬印度洋領地球) • Uzbekistan-icon.png 烏茲別克斯坦球Vietnam-icon.png 越南球
  Middle-east-4ball-icon.png 中東 Bahrain-icon.png 巴林球Cyprus-icon.png 塞浦路斯球Egypt-icon.png 埃及球Iran-icon.png 伊朗球Iraq-icon.png 伊拉克球Israel-icon.png 以色列立方體 (Palestine-icon.png 巴勒斯坦球) • Jordan-icon.png 約旦球Kuwait-icon.png 科威特球Lebanon-icon.png 黎巴嫩球Northern Cyprus-icon.png 北塞浦路斯球Oman-icon.png 阿曼球Qatar-icon.png 卡塔爾球Saudi Arabia-icon.png 沙特阿拉伯球Syria-icon.png 敘利亞球Turkey-icon.png 土耳其球UAE-icon.png 阿聯酋球UK-icon.png 英國球 (Akrotiri and Dhekelia-icon.png 亞克羅提利與德凱利亞球)• Yemen-icon.png 也門球
  7-icon.png 大洋洲 Australia-icon.png 澳大利亞球 (Christmas Island-icon.png 聖誕島球Cocos Islands-icon.png 科科斯球Norfolk Island-icon.png 諾福克島球) • Fiji-icon.png 斐濟球France-icon.png 法國球 (French Polynesia-icon.png 法屬波利尼西亞球Wallis and Futuna-icon.png 瓦利斯和富圖納球) • Kiribati-icon.png 基里巴斯球Marshall Islands-icon.png 馬紹爾群島球Micronesia-icon.png 密克羅尼西亞聯邦球Nauru-icon.png 瑙魯球New Caledonia-icon.png 新喀里多尼亞球New Zealand-icon.png 新西蘭球 (Cook Islands-icon.png 庫克群島球Niue-icon.png 紐埃球Tokelau-icon.png 托克勞球) • Palau-icon.png 帕劳球Papua New Guinea-icon.png 巴布亞新幾內亞球Samoa-icon.png 薩摩亞球Solomon Islands-icon.png 所羅門群島球Tonga-icon.png 湯加球Tuvalu-icon.png 圖瓦盧球UK-icon.png 英國球 (Pitcairn Islands-icon.png 皮特凱恩群島球) • USA-icon.png 美國球 (American Samoa-icon.png 美屬薩摩亞球Guam-icon.png 關島球Northern Mariana Islands-icon.png 北馬里亞納群島球) • Vanuatu-icon.png 瓦努阿圖球
  其他 Antarctica-icon.png 南極球
  斜體代表未被承認或有限承認的國家
  USA-icon.png UK-icon.png 協約國/同盟國 - 解放世界於暴政 France-icon.png Russia-icon.png
  第一次世界大戰
  (協約國)
  UK-icon.png 英國球3rd Republic of France-icon.png 法兰西第三共和国球Russian-Empire2-icon.png 俄羅斯帝國球 (Russian SFSR (old)-icon.png 蘇維埃俄國球) • British Canada (1868-1921)-icon.png 英属加拿大球 British Canada (1905-1922 West)-icon.pngItalian-Empire-icon.png 意大利王國球Japanese-Empire-icon.png 大日本帝國球Belgium-icon.png 比利時球Luxembourg-icon.png 盧森堡球Kingdom of Serbia-icon.png 塞爾維亞王國球Kingdom of Greece-icon.png 希臘王國球Kingdom of Montenegro-icon.png 黑山王國球Kingdom of Romania-icon.png 羅馬尼亞王國球USA-icon.png 美國球Andorra-icon.png 安道爾球Armenia-icon.png 亞美尼亞球Kingdom of Hejaz-icon.png 阿拉伯起義Brazil-icon.png 巴西球ROC-icon (old).png 中華民國球Costa Rica-icon.png 哥斯達黎加球United States Cuba-icon.png 古巴共和國球(1902-1952)Bohemia-icon.png 捷克斯洛伐克軍團Saudi Arabia-icon.png 內志與哈薩酋長國球Guatemala-icon.png 危地馬拉球Haiti-icon.png 海地球Honduras-icon.png 洪都拉斯球Liberia-icon.png 利比里亞球Nepal-icon.png 尼泊爾鋸齒Nicaragua-icon.png 尼加拉瓜球Panama-icon.png 巴拿馬球Portugal-icon.png 葡萄牙球Siam-icon.png 暹羅球
  第二次世界大戰
  (同盟國)
  USA(old)-icon.png 美國球Soviet-icon.png 蘇聯球UK-icon.png 英國球Taiwan-icon.png 中華民國球Asian Communist State-icon.pngSoviet Republic of China-icon.png中国苏区球) • 3rd Republic of France-icon.png 法兰西第三共和国球 (Free France-icon.png 自由法國球) • Second Polish Republic-icon.png 波蘭第二共和國球 (PR Poland-icon.png 波蘭人民共和國球) • British Canada (1921-1957)-icon.png 英属加拿大球Australia-icon.png 澳大利亞球Panslavic-icon.png 南斯拉夫王國球 (Yugoslavia-icon.png 南斯拉夫社会主义联邦共和国球) • Kingdom of Greece-icon.png 希臘王國球New Zealand-icon.png 新西兰球Union of South Africa-icon.png 南非聯邦球Netherlands-icon.png 荷蘭球Belgium-icon.png 比利時球Luxembourg-icon.png 盧森堡球Norway-icon.png 挪威球Czech-icon.png 捷克斯洛伐克球Abyssinia-icon.png 埃塞俄比亞帝國球Brazil-icon.png 巴西球Mexico-icon.png 墨西哥球Colombia-icon.png 哥倫比亞球Philippines-icon.png 菲律賓自由邦球United States Cuba-icon.png 古巴共和國球(1902-1952)
  UK-icon.png 大不列颠及北爱尔兰联合王国 脱欧王国 England-icon.pngNorthern Ireland-icon.pngScotland-icon.pngWales-icon.png
  組成國家和省 England-icon.png 英格蘭球 (London-icon.png 倫敦球) • Wales-icon.png 威爾士球 (Cardiff-icon.png 加的夫球) • Scotland-icon.png 蘇格蘭球 (Edinburgh-icon.png 愛丁堡球) • Northern Ireland-icon.png 北愛爾蘭球 (Belfast-icon.png 貝爾法斯特球)
  England-icon.png 英格兰球郡球 File:Bedfordshire-icon.png 贝德福德球File:Berkshire-icon.png 伯克球File:Bristol-icon.png 布里斯托尔市球File:Buckinghamshire-icon.png 白金汉球File:Cambridgeshire-icon.png 剑桥球File:Cheshire-icon.png 柴球File:Cornwall-icon.png 康沃尔球 (File:Isles of Scilly-icon.png 锡利岛球)File:Cumbria-icon.png 坎布里亚球File:Derbyshire-icon.png 德比球File:Devon-icon.png 德文球File:Dorset-icon.png 多塞特球File:Durham-icon.png 达勒姆球File:East Sussex-icon.png 东苏塞克斯球File:Essex-icon.png 埃塞克斯球File:Gloucestershire-icon.png 格洛斯特球File:Greater London-icon.png 大伦敦球File:Greater Manchester-icon.png 大曼彻斯特球File:Hampshire-icon.png 汉普球File:Herefordshire-icon.png 赫尔福德球File:Hertfordshire-icon.png 赫特福德球File:Isle of Wight-icon.png 怀特岛球File:Kent-icon.png 肯特球File:Lancashire-icon.png 兰开夏球File:Leicestershire-icon.png 莱斯特球File:Lincolnshire-icon.png 林肯郡球File:Merseyside-icon.png 默西塞德球File:Norfolk-icon.png 诺福克球File:Northamptonshire-icon.png 北安普敦球File:Northumberland-icon.png 诺森伯兰球File:Nottinghamshire-icon.png 诺丁汉球File:Oxfordshire-icon.png 牛津球File:Rutland-icon.png 拉特兰球File:Shropshire-icon.png 什罗普球File:Somerset-icon.png 萨默赛特球File:Staffordshire-icon.png 斯塔福德球File:Suffolk-icon.png 萨福克球File:Surrey-icon.png 萨里球File:Tyne and Wear-icon.png 泰恩-威尔球File:Warwickshire-icon.png 沃里克球File:West Midlands-icon.png 西米德兰兹球File:West Sussex-icon.png 西萨克斯球File:Wiltshire-icon.png 威尔特球File:Yorkshire-icon.png 约克球
  Scotland-icon.png 蘇格蘭球地區球 File:Aberdeen-icon.png 阿伯丁市球File:Aberdeenshire-icon.png 阿伯丁球File:Angus-icon.png 安格斯球File:Argyll and Bute-icon.png 阿盖尔-布特球File:Clackmannanshire-icon.png 克拉克曼南球File:Dumfries and Galloway-icon.png 邓弗里斯盖洛韦球File:Dundee-icon.png 敦提球File:East Ayrshire-icon.png 东艾尔球File:East Dunbartonshire-icon.png 东敦巴顿球File:East Lothian-icon.png 东洛锡安球File:East Renfrewshire-icon.png 东伦弗鲁球Edinburgh-icon.png 爱丁堡市球File:Falkirk-icon.png 福尔柯克球File:Fife-icon.png 法夫球File:Glasgow-icon.png 格拉斯哥球File:Highland-icon.png 海兰球File:Inverclyde-icon.png 因弗克莱德球File:Midlothian-icon.png 中洛锡安郡球File:Moray-icon.png 马里郡球File:North Ayrshire-icon.png 北埃尔郡球File:North Lanarkshire-icon.png 北拉纳克郡球File:Perth and Kinross-icon.png 珀斯-金罗斯球File:Renfrewshire-icon.png 伦弗鲁郡球File:Scottish Borders-icon.png 苏格兰边区球File:South Ayrshire-icon.png 南埃尔郡ballFile:South Lanarkshire-icon.png 南拉纳克郡球File:Stirling-icon.png 斯特灵球File:West Dunbartonshire-icon.png 西敦巴顿郡球File:West Lothian-icon.png 西洛锡安球File:Outer Hebrides-icon.png 外赫布里底球File:North Uist-icon.png 北伊斯特球Orkney-icon.png 奧克尼球Shetland-icon.png 設得兰球File:South Uist-icon.png 南伊斯特球
  Wales-icon.png 威尔士球县球 File:Gwent-icon.png 格温特郡球File:South Glamorgan-icon.png 南格拉摩根郡球File:Mid Glamorgan-icon.png 中格拉摩根郡球File:West Glamorgan-icon.png 西格拉摩根郡球File:Dyfed-icon.png 德维德郡File:Powys-icon.png 波厄斯郡球File:Gwynedd-icon.png 格温内思郡球File:Clwyd-icon.png 克卢伊德郡球
  Northern Ireland-icon.png 北爱尔兰球县球 File:County Antrim-icon.png 安特里姆郡球File:County Armagh-icon.png 阿马郡球File:County Down-icon.png 唐郡球File:Fermanagh-icon.png 弗马纳郡 球File:County Londonderry-icon.png 伦敦德里郡球File:Tyrone-icon.png 蒂龙郡球
  皇家屬地和海外領土 Guernsey-icon.png 根西球Jersey-icon.png 澤西球Isle of Man-icon.png 馬恩島球Anguilla-icon.png 安圭拉球Bermuda-icon.png 百慕大三角British Antarctica-icon.png 英國南極領地球British Indian Ocean Territory-icon.png 英屬印度洋領地球British Virgin Islands-icon.png 英屬維爾京群島球Cayman Islands-icon.png 開曼群島球Falklands-icon.png 福克蘭群島球Gibraltar-icon.png 直布羅陀球Montserrat-icon.png 蒙特塞拉特球Pitcairn Islands-icon.png 皮特凱恩群島球Saint Helena-icon.png 聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦達庫尼亞球South Georgia and the South Sandwich Islands-icon.png 南喬治亞和南桑威奇群島球Akrotiri and Dhekelia-icon.png 阿克羅蒂裡和澤凱利亞球Turks and Caicos-icon.png特克斯和凱科斯群島球
  歷史 2-icon.png 歐洲球Gaul-icon.png 凱爾特球SPQR-icon.png 古羅馬球Western Roman Empire-icon.png 西羅馬帝國球Kingdom of Sussexball-icon.png 苏西王国球(暂译)File:Essex-icon.png 埃塞克斯王国球File:Kent-icon.png 肯特王国球File:Devon-icon.png 杜姆诺球Mercia-icon.png 麥西亞王國球File:Kingdom of East Anglia-icon.png 东英吉利球File:Kingdom of Northumbriaball-icon.png 挪威王国球Kingdom of England-icon.png 英格兰王国球File:Kingdom of Gwyneddball-icon.png 格温德王国球File:Kingdom of Deheubarth-icon.png 德豪巴斯王国球File:Kingdom of Gwyneddball-icon.png 威尔士公国球File:Kingdom of Scotland-icon.png 苏格兰王国球File:Kingdom of Ireland-icon.png 爱尔兰王国球File:Protectorate Republic-icon.png 保护国威尔特郡球British Empire-icon.png 大英帝國球
  大英國協 British Canada-icon.png加拿大球British Raj-icon.png印度球Australia-icon.png澳大利亞及太平洋諸島球UK-icon.png英國在非洲的殖民地

  fr:RUballe it:Regno Unitoball sco:UKball

  Cookie帮助我们提供我们的服务。通过使用我们的服务,您同意我们使用cookie。

  最近更改

 • Zlzh28 • 6小时前
 • 牛奶糖 • 9小时前
 • NiemcyDat • 1天前
 • Zlzh28 • 1天前
 • Cookie帮助我们提供我们的服务。通过使用我们的服务,您同意我们使用cookie。